GR20100901 punt 27: wijziging meerjarenplan 2008-2013/1 kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde;

 

Gelet op de beslissing van 14 mei 2010 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 3 juni 2010;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pietersbanden een wijziging aan het meerjarenplan vraagt om een aantal optelproblemen uit het vorige computerprogramma recht te zetten;

 

Gelet op de besprekingen tussen het centraal kerkbestuur en het stadsbestuur waar het stadsbestuur bijzondere aandacht vraagt voor het rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen, met bijzondere aandacht voor de verschillende pastorieën op het grondgebied van Ninove;

 

Gelet op de reeds gemaakte afspraken met een aantal kerkfabrieken over de prestaties van koster/organist en dit vanaf 1 januari 2010;

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 2 onthoudingen

1. De eerste wijziging aan het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde wordt goedgekeurd.

 

2. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt:
 

 

 

2010

2011

2012

2013

Sint Pietersbanden Voorde

9.947,86 €

10.097,08 €

10.248,54 €

10.402,27 €

 

3. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2010

2011

2012

2013

Sint Pietersbanden Voorde

0,00 €

0,00 €

58.000,00 €

0,00 €

 

4. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.