GR20100901 punt 26: wijziging meerjarenplan 2008-2013/2 kerkfabriek St Petrus Denderwindeke

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2009 houdende goedkeuring wijziging van het meerjarenplan 2008 - 2013/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke;

 

Gelet op de beslissing van 31 mei 2010 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013/2 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 16 juli 2010;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pietersbanden een wijziging aan het meerjarenplan vraagt omdat bij de restauratie van een triptiek werd vastgesteld dat er op de achterzijde van de zijpanelen nog 2 waardevolle schilderijen aan restauratie toe zijn;

 

Gelet op de besprekingen tussen het centraal kerkbestuur en het stadsbestuur waar het stadsbestuur bijzondere aandacht vraagt voor het rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen, met bijzondere aandacht voor de verschillende pastorieën op het grondgebied van Ninove;

 

Gelet op de reeds gemaakte afspraken met een aantal kerkfabrieken over de prestaties van koster/organist en dit vanaf 1 januari 2010;

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 2 onthoudingen

1. De tweede wijziging aan het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke wordt goedgekeurd.

 

2. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt:

 

 

 

2011

2012

2013

Sint Petrus Denderwindeke

6.429,11 €

0,00 €

6.810,76 €

 

3. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2011

2012

2013

Sint Petrus Denderwindeke

37.500,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

 

4. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.