GR20100901 punt 22: politie - aankoop minibus 8+1

DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken);

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op de overschrijdende raamcontracten van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;

 

Gelet op het bestek FORCMS-VV-037 perceel 3 en 5 van de FOD, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van personenvoertuigen;

 

Overwegende dat de politie van Ninove wil overgaan tot de aankoop van een type minibus voertuig;

 

Overwegende dat het voertuig zowel bestemd is voor de verplaatsing van personeel als voor logistieke en operationele doeleinden;

 

Overwegende dat de zone Ninove dringend nood heeft aan een voertuig, omdat voor het oude voertuig Ford Galaxy geen groen schouwingsbewijs meer kan voorgelegd worden. Bovendien heeft het voertuig 250.000 km op de teller staan;

 

Overwegende dat een veelzijdige inzet van het voertuig mogelijk is: verplaatsing van meer dan 5 personeelsleden naar een opleiding, mits het uitnemen van de achterzetels kan zo een type voertuig gebruikt worden voor logistieke doeleinden door de ondersteunende dienst (BBO) en tevens ook door de leden van de recherche bij grote inbeslagnames;

 

Overwegende dat de er geen ombouw nodig is voor dit voertuig;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum 23.000 euro inclusief btw

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2010 - buitengewone dienst onder artikelnummer 330/743-52

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

I: Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een voertuig type minibus 8+1/logistiek voor de lokale politie van Ninove.

 

II: De opdracht zal via de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie gegund worden tegen de prijs van maximum 23.000 euro inclusief btw.