GR20100901 punt 2: lokale politie - politiebegroting 2010 begrotingswijziging

DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 46 van 21 augustus 2009 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 16 december 2009 houdende vaststelling van de begroting 2010;

 

Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2010, gewone en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begrotingswijziging 2010 werd besproken in de begrotingscommissie op maandag 2 augustus 2010;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De politiebegroting 2010 - begrotingswijziging 1 - gewone en buitengewone dienst - wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld:

Gewone Dienst:
Geraamd Alg. Resultaat 2009: 1.763.644 €
Ontvangsten: 5.856.915 €
Uitgaven: 6.178.463 €
Saldo Eigen Dienstjaar: -321.548 €
Saldo Vorige Jaren: -252.661 €
Saldo Overboekingen: -769.400 €
Resultaat Begroting 2010: -1.343.609 €
Algemeen Resultaat 2010: 420.035 €

 

Buitengewone Dienst:
Geraamd Alg. Resultaat 2009: - 200.766 €
Ontvangsten : 1.325.000 €
Uitgaven : 1.634.400 €
Saldo Eigen Dienstjaar: - 309.400 €
Saldo Vorige Jaren: 0 €
Saldo Overboekingen 519.400 €
Resultaat Begroting 2010: 210.000 €
Algemeen Resultaat 2010: 9.234 €


2. Afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden gestuurd aan de heer Gouverneur.