GR20100901 punt 17: aankoop deurbel jeugdcentrum

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 25 maart 2010 om zonnewering te plaatsen in de burelen van het jeugdcentrum De Kuip via het AGB DN en de budgetten hiervoor, 6.700 euro op artikelnr. 761/123-60, door te geven aan het AGB DN;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de plaatsing van zonnewering, gegund aan de firma Hoebrechts b.v.b.a uit Ninove, (afgerond) 5.400 euro bedraagt, waardoor er nog een resterend krediet van 1.300 euro is;

 

Overwegende dat er nood is aan 5 (digitale) deurbellen voor de (jeugd)diensten in het jeugdcentrum omdat deze enerzijds op de eerste verdieping gevestigd zijn en anderzijds omdat momenteel afspraken tijdens de sluitingsuren zeer moeilijk zijn omdat er geen onthaal is;

 

Overwegende dat de voorziene budgetten voor het plaatsen van zonnewering al overgedragen worden aan het AGB DN op basis van voorvermeld gemeenteraadsbesluit;

 

Overwegende dat het AGB DN de plaatsing van op zich kan nemen en er dus enkel een herbestemming van het resterend krediet dient goedgekeurd te worden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1 Goedkeuring wordt gegeven aan de plaatsing van een digitale deurbel voor alle diensten van het jeugdcentrum De Kuip door het AGB DN.

 

2 Goedkeuring wordt gegeven aan de herbestemming van het resterend krediet van 1.300 euro van het reeds overgedragen budget van 6.700 euro voor de plaatsing van de zonnewering, onder artikelnummer 761/723-60 van de investeringsbegroting 2010.