GR20100901 punt 13: uitbreiden ambachtelijke zone Appelterre-Eichem

DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 juni 2009 waarbij het principe tot ontwikkeling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem werd goedgekeurd en het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om een ontwerper aan te stellen, bij wijze van onderhandelingsprocedure;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2009 waarbij de onderhandelingsprocedure werd opgestart en de lijst van de te raadplegen firma's werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2009 waarbij de opdracht werd gegund aan de firma L3M uit Dilbeek tegen de prijs van 3.993,00 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de ontwerper het ontwerp van de werken heeft ingediend, die worden geraamd op 225.196,13 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op het bestek en de plannen;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave 145.000 EUR werd voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2010, onder artikel 530/721-60 en dat bijkomende kredieten zullen worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het ontwerp van de ontwikkeling van de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem, geraamd op 225.196,13 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.