GR20100901 punt 11: stopzetten ontwerp BPA Denderwindeke

11. STOPZETTEN VAN HET ONTWERP VAN HET BPA DENDERWINDEKE.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22.10.1996;

 

Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 

Gelet op de start van de opmaak van het BPA Denderwindeke, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 september 2005;

 

Gelet op de toewijzing van de opmaak van BPA Denderwindeke aan het studiebureau Grontmij voor een bedrag van 8716,68 € excl. BTW, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2006;

 

Gelet op de uitbreiding van de opdracht voor een bedrag van 4420,60€ excl. BTW, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2006;

 

Overwegende dat in de fase van de plenaire vergadering op 17 december 2007 de opdracht stopgezet werd voor onbepaalde tijd;

 

Overwegende dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen duidelijke visie voorzien is waarbinnen de opmaak van het RUP Denderwindeke verder kan gekaderd worden;

 

Gelet op het overleg tussen het studiebureau Grontmij, de bevoegde schepen dhr. Van Eeckhout en de dienst ruimtelijke ordening op 15 maart 2010, waarbij geconcludeerd werd dat het opmaken van het RUP Denderwindeke geen verdere prioriteit vormt;

 

Overwegende dat het aangewezen is om het ontwerp van het BPA Denderwindeke om bovengenoemde redenen stop te zetten;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in haar uitvoerende functie het best is aangewezen om de stopzetting verder af te handelen met de ontwerper;


BESLUIT, met 29 ja-stemmen en 2 nee-stemmen

Art 1. De opmaak van het BPA Denderwindeke wordt stopgezet.

 

Art 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de stopzetting verder af te handelen met de ontwerper.