GR20100617 punt 7: aanduiden plaatsvervanger AV Fingem

7. AANDUIDING VAN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN FINGEM OP DONDERDAG 24 JUNI 2010.


DE RAAD,

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 11 mei 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem op 24 juni 2010 om 9.30 uur in hotel "SERWIR" - Koningin Astridlaan 57 te 9100 St-Niklaas;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet tevens op het artikel 79 § 2, 3de alinea van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op bestaande opdrachthoudende verenigingen, en dus ook op Fingem;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2007 waarbij schepen Rudy Corijn werd aangesteld als vertegenwoordiger en Freddy Van Eeckhout als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat schepen Rudy Corijn geen volmachtdrager kan zijn omdat hij lid is van de raad van bestuur van Fingem;

Overwegende dat schepen Freddy Van Eeckhout aangesteld werd als vertegenwoordiger bij Fingem voor de verdere bestuursperiode;

 

Overwegende dat een nieuwe plaatsvervanger dient aangesteld te worden;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om schepen Mariette De Smet aan te stellen;

Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft:

 

Plaatsvervanger:
Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 32
Aantal uitgebrachte stemmen: 32
Aantal stemmen op naam van Mariette De Smet: 32

 

Overwegende dat Mariette De Smet de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;


BESLUIT :

1. Mevrouw Mariette De Smet, schepen, aan te duiden als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem op 24 juni 2010.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het secretariaat van Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 26 te 1000 Brussel.