GR20100617 punt 36.5: wijziging meerjarenplan 2008-2013/2 kerkfabriek St Petrus Meerbeke

36.5 KERKFABRIEK SINT PETRUS MEERBEKE - WIJZIGING AAN HET GOEDGEKEURDE MEERJARENPLAN 2008 - 2013/2.


DE RAAD,


Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid als volgt kan gemotiveerd worden:

 

Gelet op de brief van het centraal kerkbestuur van 2 juni 2010, op het stadhuis binnengekomen op 4 juni 2010 en overgemaakt aan de financiële dienst op 8 juni 2010, waarbij de wijziging van het meerjarenplan en de begeleidende nota werden overgemaakt;

 

Overwegende dat dit niet meer kon geagendeerd worden voor de gemeenteraad VAN 17 JUNI 2010;

 

Overwegende dat in toepassing van het decreet van 7 mei 2004 de gemeenteraad over een termijn van 100 dagen beschikt om het meerjarenplan goed te keuren en over een termijn van 50 dagen om al dan niet akte te nemen van het budget en de budgetwijzigingen, indien dit binnen het goedgekeurde meerjarenplan blijft;

 

Overwegende dat de volgende vergadering van de gemeenteraad plaats heeft op 1 september 2010 en op dat ogenblik de termijn van 50 dagen voor de budgetwijziging verstreken is;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op de beslissing van 7 mei 2010 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013/2 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 31 mei 2010, op het stadhuis binnengekomen op 1 juni 2010 en overgemaakt aan de financiële dienst op 4 juni 2010;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke in het goedgekeurde meerjarenplan 2008 - 2013 enkel een exploitatietoelage voorzien had voor het jaar 2009;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke tussen de jaren 2002 en 2007 een exploitatietoelage ontvangen heeft van gemiddeld € 48.541,91;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke geen exploitatietoelage ontvangen heeft in 2008;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2010 houdende goedkeuring van het budget 2010 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke waarbij de kerkfabriek verzocht werd een nieuw meerjarenplan op te maken;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke in het meerjarenplan 2008-2013/2 voor de jaren 2010 tot en met 2013 een exploitatietoelage ten bedrage van 182.333,72 euro voorziet, wat gemiddeld € 45.583,43 per jaar is ;

 

Gelet op de besprekingen tussen het centraal kerkbestuur en het stadsbestuur waar het stadsbestuur bijzondere aandacht vraagt voor het rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen, met bijzondere aandacht voor de verschillende pastorijen op het grondgebied van Ninove;

 

Gelet op de reeds gemaakte afspraken met een aantal kerkfabrieken over de prestaties van koster / organist en dit vanaf 1 januari 2010;

 

Gelet op het overleg van het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2010 waarbij werd overeengekomen dat er opnieuw bedragen mogen ingeschreven worden onder artikel 224 ‘vergoeding aan de hogere hiërarchie';

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;


BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 3 onthoudingingen


1. De tweede wijziging aan het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke wordt goedgekeurd.


2. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning 2008 - 2013/2 bepaald als volgt :
 

 

2010

2011

2012

2013

Sint Petrus Meerbeke

53.776,72 €

47.119,00 €

40.251,00 €

41.187,00 €

 

3. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning 2008 - 2013/2 bepaald als volgt :

 

 

2010

2011

2012

2013

Sint Petrus Meerbeke

44.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

4. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.