GR20100617 punt 36.4: budgetwijziging 2010/1 kerkfabriek St Petrus Meerbeke

36.4 KERKFABRIEK SINT PETRUS MEERBEKE - BUDGETWIJZIGING 2010/1.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid als volgt kan gemotiveerd worden:

 

Gelet op de brief van het centraal kerkbestuur van 2 juni 2010, op het stadhuis binnengekomen op 4 juni 2010 en overgemaakt aan de financiële dienst op 8 juni 2010, waarbij de wijziging van het meerjarenplan en de begeleidende nota werden overgemaakt;

 

Overwegende dat dit niet meer kon geagendeerd worden voor de gemeenteraad VAN 17 JUNI 2010;

 

Overwegende dat in toepassing van het decreet van 7 mei 2004 de gemeenteraad over een termijn van 100 dagen beschikt om het meerjarenplan goed te keuren en over een termijn van 50 dagen om al dan niet akte te nemen van het budget en de budgetwijzigingen, indien dit binnen het goedgekeurde meerjarenplan blijft;

 

Overwegende dat de volgende vergadering van de gemeenteraad plaats heeft op 1 september 2010 en op dat ogenblik de termijn van 50 dagen voor de budgetwijziging verstreken is;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op de beslissing van 7 mei 2010 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013/2 werd vastgesteld;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het advies van het bisdom van 31 mei 2010;

Gelet op de brief van het centraal kerkbestuur van 2 juni 2010, op het stadhuis binnengekomen op 4 juni 2010 en overgemaakt aan de financiële dienst op 8 juni 2010, waarbij de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke werden overgemaakt;

 

Overwegende dat in zitting van heden de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4 werden goedgekeurd;

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabriek;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke de exploitatietoelage verhoogt met 16.969,00 euro en de investeringstoelage verhoogt met 44.000,00 euro;


BESLUIT :

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2010/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke.

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.