Gr20100617 punt 36: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - delegatie bevoegdheid aan college van burgemeester en schepenen

36. AANVULLENDE REGLEMENTEN OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEID AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - AANVULLING VAN DE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 10 SEPTEMBER 2009.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat in afwijking van artikel 43, § 2,2°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 de gemeenteraad zijn bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen kan delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit betreffende deze bevoegdheidsdelegatie dient gestuurd te worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;

 

Overwegende dat in gemeenteraadszitting van 10 september 2009 goedkeuring werd verleend om de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat het eveneens wenselijk zou zijn dat de gemeenteraad de opheffing van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap delegeert aan het college van burgemeester en schepenen, zodra de aanvrager niet meer voldoet aan de voorwaarden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 : In aanvulling op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2009 houdende delegatie van de goedkeuring van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer voor de inrichting van parkeerplaatsen voor personen met een handicap wordt de bevoegdheid gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen om parkeerplaatsen voor personen met een handicap op te heffen zodra de aanvrager niet meer voldoet aan de voorwaarden.

 

Art. 2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.