GR20100617 punt 30: schoolreglement scholengemeenschap Geni

30. SCHOLENGEMEENSCHAP GENI - SCHOOLREGLEMENT - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en later wijzigingen, inzonderheid artikel 37;

 

Gelet op het decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I van 28 juni 2002 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen III.1 en III.3, en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid de artikelen 21, 42, 54 en 59 en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;

 

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsmogelijkheden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs en desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002: Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn kleuter-, lagere en basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2008 waarbij het schoolreglement van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het huidige schoolreglement voor het kleuteronderwijs nog geen bepalingen bevat over:
- de engagementsverklaring tussen school en ouders waarin wederzijds afspraken worden opgenomen over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal
- het rookverbod, de controle en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod
- het onderwijs aan huis;

Overwegende dat het huidige schoolreglement voor het lager onderwijs nog geen bepalingen bevat over:
- de engagementsverklaring tussen school en ouders waarin wederzijds afspraken worden opgenomen over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal
- het rookverbod, de controle en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod;

 

Overwegende dat het huidige schoolreglement goedgekeurd op 23 oktober 2008 niet langer voldoet;

 

Gelet op het model van schoolreglement van OVSG;

 

Gelet op de besprekingen in de schoolteams en de opmerkingen van de directies;

 

Gelet op het akkoord met de schoolraden in de overlegvergaderingen van 7 juni 2010;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het bestaande schoolreglement van 23 oktober 2008 wordt opgeheven.

 

2. Het hierbijgevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.


Het pedagogisch project en de afsprakennota maken integraal deel uit van het schoolreglement.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om noodzakelijke wijzigingen aan de afsprakennota goed te keuren na overleg in de schoolraad.