GR20100617 punt 29: pedagogisch project scholengemeenschap Geni

29. SCHOLENGEMEENSCHAP GENI - PEDAGOGISCH PROJECT - GOEDKEURING.


DE RAAD,

 

Gelet op de grondwet;

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en later wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 1992 waarbij het pedagogisch project van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove werd goedgekeurd;

Overwegende dat het bestaande pedagogisch project geactualiseerd moet worden;

 

Gelet op het overleg tussen de directies;

 

Gelet op het akkoord met de schoolraden in de overlegvergaderingen van 7 juni 2010;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het bestaande pedagogisch project van 20 februari 1992 wordt opgeheven.

 

2. Het hierbijgevoegde pedagogisch project wordt goedgekeurd.

 

3. Afschrift van dit besluit zal aan de bevoegde instanties worden meegedeeld.