GR20100617 punt 25: budgetwijziging 2010/1 kerkfabriek OLV Ninove

25. KERKFABRIEK O.L.V. HEMELVAART NINOVE - BUDGETWIJZIGING 2010/1.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op de beslissing van 29 april 2010 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013/4 werd vastgesteld;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur dat het op zijn beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove op 6 maart 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 14 mei 2010;

 

Overwegende dat in zitting van heden de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4 werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabriek;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove de exploitatietoelage verhoogt met 2.006,38 euro en de investeringstoelage verhoogt met 63.566,22 euro;


BESLUIT :

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2010/1 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove.

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.