GR20100617 punt 24: wijziging meerjarenplan 2008-2013/4 kerkfabriek OLV Ninove

24. KERKFABRIEK O.L.V. HEMELVAART NINOVE - WIJZIGING AAN HET GOEDGEKEURDE MEERJARENPLAN 2008-2013/4.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende niet-goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op de beslissing van 29 april 2010 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013/4 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 6 mei 2010;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove voor de jaren 2010 tot en met 2013 een exploitatietoelage werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2009 ten bedrage van 281.143,61 euro;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove een verschuiving gevraagd heeft van investeringstoelage naar exploitatietoelage van 15.000 euro voor de jaren 2010 tot en met 2013, zijnde in totaal 60.000 euro, om de intresten van de verdisconteringslening te kunnen betalen;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove dus kan beschikken over een exploitatietoelage van 341.143,61 euro voor de jaren 2010 tot en met 2013;

 

Overwegende dat de exploitatietoelage zoals voorzien in de wijziging van het meerjarenplan 2008 - 2013/4 binnen dit bedrag blijft;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove reeds een investeringstoelage werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2009 ten bedrage van 1.463.822,36 euro voor de jaren 2008 tot en met 2013;

 

Overwegende dat hiervan reeds 216.253,59 euro werd uitbetaald in de loop van de jaren 2008 en 2009 en dat er 60.000 euro wordt overgedragen naar hun exploitatietoelage;

 

Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove dus nog kan beschikken over een investeringstoelage van 1.187.568,77 euro;

 

Overwegende dat de investeringstoelage zoals voorzien in de wijziging van het meerjarenplan 2008 - 2013/4 binnen dit bedrag blijft;

 

Overwegende dat er bij de opmaak van de budgetten dient rekening gehouden te worden met de onderverdeling van het artikel 224 ‘vergoeding aan de hogere hiërarchie';

 

Overwegende dat er geen bedragen mogen ingeschreven worden in de budgetten onder artikel 2249 ‘andere' voor vergoedingen aan de pastorale dekenale werking;

 

Gelet op de besprekingen tussen het centraal kerkbestuur en het stadsbestuur waar het stadsbestuur bijzondere aandacht vraagt voor het rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen, met bijzondere aandacht voor de verschillende pastorijen op het grondgebied van Ninove;

 

Gelet op de reeds gemaakte afspraken met een aantal kerkfabrieken over de prestaties van koster / organist en dit vanaf 1 januari 2010;

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

1. De vierde wijziging aan het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove wordt goedgekeurd.

 

2. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2010

2011

2012

2013

OLV Hemelvaart

Ninove

83.764,37 €

84.796,20 €

85.842,51 €

86.739,75 €

 

3. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2010

2011

2012

2013

OLV Hemelvaart

Ninove

166.271,40 €

404.733,92 €

468.744,62 €

147.818,83 €

 

4. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.