GR20100617 punt 21: retributiereglement 't Kadeeken

21. I.B.O. 'T KADEEKEN - GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT - WIJZIGING.


DE RAAD,


Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2008 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van IBO "'t Kadeeken" en het daarop betrekking hebbend retributiereglement;

 

Overwegende dat het opportuun is de tarifering van de diensten van de buitenschoolse kinderopvang te actualiseren;


BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 6 onthoudingen


Enig artikel. - Het hiernavolgend retributiereglement voor het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) "'t Kadeeken" - Ninove wordt goedgekeurd.

 

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (IBO) "'t KADEEKEN" - NINOVE
RETRIBUTIEREGLEMENT


Ouderbijdrage

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten. Het tienuurtje, vieruurtje, een drankje en het water bij het middageten zijn in deze ouderbijdrage inbegrepen.
Op woensdagmiddag, schoolvrije en vakantiedagen dient het kind een lunchpakket mee te brengen. Kinderen brengen geen snoep of frisdrank mee.
De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering voor de IBO's van 23 februari 2001 en latere wijzigingen. Deze wordt jaarlijks op 1 september verhoogd met de procentuele stijging van het indexcijfer.

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind.


Betaling voor opvang op schooldagen, op woensdagnamiddag- en op zaterdag

Bij afhaling dient onmiddellijk het verschuldigde bedrag voor opvang voor die dag te worden betaald met een protonbetaalkaart.
Bij niet-betaling wordt een proces-verbaal opgesteld.


Voorafbetaling voor vakantieopvang en voor opvang tijdens schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen)

De inschrijving is pas definitief wanneer de opvangkost volledig is voorafbetaald. Voorschotten zijn niet toegestaan. Er kan worden voorafbetaald met een protonbetaalkaart op het moment van inschrijving of met een overschrijvingsformulier dat overhandigd wordt op het moment van inschrijving.
De reservering vervalt automatisch wanneer niet binnen de vier kalenderdagen na reservering een storting wordt genoteerd op de rekening van de kinderopvang!

Vanaf de definitieve inschrijving is annulering niet meer mogelijk; de bijdrage wordt niet terugbetaald. Enkel wanneer een doktersattest wordt voorgelegd, wordt de bijdrage op een tegoedlijst geplaatst.


Tarieven

Voor- en naschoolse opvang + woensdagmiddag + zaterdag: € 0,80 per begonnen half uur per kind.

Schoolvrije vakantiedagen:
minder dan 3 uren: € 3,00 per kind;
tussen 3 en 6 uren: € 4,50 per kind;
vanaf 6 uren: € 9,00 per kind.

Voor- en naopvang van sportkampen en speelpleinwerking: € 3,00 per kind.

Supplement boterhammen als middagmaaltijd: € 2,00 per kind.

Supplement wanneer kinderen laattijdig (na 19.00 uur of na 15.00 uur op zaterdag) worden afgehaald: € 10,00/gezin.

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op éénzelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

De opvang van kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest met vermelding van de kost van de opvang wordt jaarlijks opgestuurd naar de ouders.
Gezinnen met een netto-belastbaar inkomen tot € 17.500,00 verhoogd met € 1.250,00 per kind ten laste, kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het sociaal tarief. Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van het normale tarief. Daarvoor dienen ze een schriftelijke aanvraag te doen vergezeld van het laatst ontvangen aanslagbiljet.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van het sociaal tarief op basis van het schriftelijke verzoek van de ouders. Het sociaal tarief wordt toegepast vanaf de eerste maand volgend op de datum van goedkeuring van de aanvraag. Dit wordt slechts toegekend voor de duur van één jaar. De aanvraag tot verlenging van het sociaal tarief dient spontaan en minstens één maand voor het verlopen van de termijn te worden ingediend.

 

Het retributiereglement gaat in op 1 september 2010. Het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2008 wordt opgeheven.