GR20100617 punt 18: instandhoudingswerken woningen Kerkplein

18. INSTANDHOUDINGSWERKEN WONINGEN KERKPLEIN 36, 38 EN 40 TE NINOVE - KENNISNEMING BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 18 MEI 2010.

 

DE RAAD

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van 22 oktober 2009 van de gemeenteraad waarbij instandhoudingswerken aan de woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te Ninove, omvattende het voorlopig herstel van het dak en de schoring van de woningen, geraamd op 22.179,30 EUR, werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat de gemeenteraad in voornoemde vergadering tevens besliste om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure;

 

Overwegende dat voor deze werken een onderhoudspremie van de Vlaamse overheid werd aangevraagd;

 

Gelet op de brief van 11 januari 2010 van de afdeling Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen waarbij aan de stad wordt gemeld dat haar aanvraag met gunstig advies werd doorgestuurd naar Ruimte en Erfgoed Brussel;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2010 waarbij de lijst van de te raadplegen aannemers werden vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2010 waarbij het perceel schoringswerken van de instandhoudingswerken aan de woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te Ninove werd gegund aan de firma M.R.T., Souverainestraat 38-42, 9800 Deinze, mits de prijs van haar offerte ten bedrage van 6.062,10 EUR, BTW inclusief en het perceel dakwerken de firma Jacobs, Linkebeek 13, 9400 Denderwindeke, mits de prijs van haar offerte ten bedrage van 9.671,83 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat voor deze werken een onderhoudspremie van de Vlaamse overheid ten bedrage van 8.871,72 EUR werd toegekend;

 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de schoringswerken werd vastgesteld dat er een zware scheur is tussen de zijgevel en de dwarse achter- en voorgevel en het volgens architect Lambrechts en de aannemer noodzakelijk is om twee bijkomende verankeringen op de punt van de zijgevel aan te brengen, die beide zijgevels door middel van twee metalen staven met elkaar verbinden;

 

Gelet op de offerte van 11 mei 2010 van de firma M.R.T. ten bedrage van 1.139,80 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2010 waarbij de bijkomende werken aan het perceel schoringswerken van de instandhoudingswerken aan de woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te Ninove, omvattende de bijplaatsing van twee verankeringen, geraamd op 1.139,80 EUR, BTW inclusief, werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het bedrag van de raming van deze bijkomende werken het gunningsbedrag met meer dan 10% overschrijdt zodat het besluit van het college van burgemeester en schepenen voor kennisname aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;

Overwegende dat deze bijkomende werken noodzakelijk waren om de veiligheid van de voorbijgangers in de Kloosterweg te garanderen;

 

Overwegende dat de straat niet kon worden opengesteld zolang deze bijkomende verankeringen niet waren aangebracht;

Gelet op de hoogdringendheid;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 773/723-60;


BESLUIT :

Er wordt kennis genomen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2010 waarbij de bijkomende werken aan het perceel schoringswerken van de instandhoudingswerken aan de woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te Ninove, omvattende de bijplaatsing van twee verankeringen, geraamd op 1.139,80 EUR, BTW inclusief, werden goedgekeurd.