GR20100617 punt 17: onteigening perceel weiland BPA Burchtdam

17. ONTEIGENING OM REDEN VAN OPENBAAR NUT VAN EEN PERCEEL WEILAND IN HET BPA BURCHTDAM - GOEDKEURING AKTE MINNELIJKE ONTEIGENING.


DE RAAD


Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het B.P.A. Burchtdam, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 oktober 2000;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2003 waarbij het principe tot onteigening om reden van openbaar nut van de eigendommen binnen het B.P.A. Burchtdam werd goedgekeurd en het Aankoopcomité Gent 2 werd aangesteld voor het opmaken van een schattingsverslag, het voeren van onderhandelingen met de eigenaars en pachters, het akteren van de overeenkomst en het vertegenwoordigen van de stad in akte;

 

Gelet op de akte van minnelijke onteigening door de stad om reden van openbaar nut van een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225g, met een oppervlakte van 1ha 86a 20ca, van de heer Moeremans André, tegen de prijs van 99.000 EUR, verleden voor commissaris Dirk Conruyt op 4 mei 2010;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 930/711-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De akte van minnelijke onteigening door de stad om reden van openbaar nut van een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225g, met een oppervlakte van 1ha 86a 20ca, van de heer Moeremans André, Burchtdam 2, 9400 Ninove, tegen de prijs van 99.000 euro, verleden voor commissaris Dirk Conruyt op 4 mei 2010, wordt goedgekeurd.