GR20100617 punt 12: aanduiden vertegenwoordiger AV SOLVA

12. AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVA OP MAANDAG 28 JUNI 2010.


DE RAAD,

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA;

 

Gelet op het feit dat de stad bij aangetekende brief van 5 mei 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA op 28 juni 2010 om 19.35 uur in de administratieve zetel van SOLvA te 9320 Erembodegem, Industrielaan 18;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 waarbij Rita Hellinckx werd aangesteld als afgevaardigde;

Overwegende dat mevrouw Rita Hellinckx opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

 

Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:
Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32
Aantal uitgebrachte stemmen: 32 
Aantal stemmen op naam van Rita Hellinckx: 32

 

Overwegende dat Rita Hellinckx de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;


BESLUIT :

1. Mevrouw Rita Hellinckx, raadslid, aan te duiden als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA op 28 juni 2010.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA, p/a Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Erembodegem.