GR20100617 punt 1: politie - begrotingsrekening 2009

1. POLITIEZONE NINOVE - VASTSTELLING BEGROTINGSREKENING DIENSTJAAR 2009 

 

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 34 van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de artikelen 67 tot en met 72 van het koninklijk besluit dd. 05/09/2001 houdende algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Gelet op de door de bijzonder rekenplichtige voorgelegde begrotingsrekening voor het dienstjaar 2009;

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het begrotingsresultaat 2009 er als volgt uitziet:

 

 

GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

Vastgestelde rechten

6.173.998,23 €

252.116,13 €

- Vastgestelde uitgaven

- 5.945.326,94 €

- 287.547,85 €

Saldo van het dienstjaar

+ 228.671,29 €

-35.431,72 €

Begrotingsresultaat vorig jaar

+ 1.534.972,35 €

- 236.197,68 €

Algemeen begrotingsresultaat 2007

+ 1.763.643,64 €

- 200.765,96 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het boekhoudkundig resultaat 2009 er als volgt uitziet :

 

 

GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

Netto-vastgestelde rechten

6.173.998,23 €

287.547,85 €

+ Boekhoudkundig resultaat vorig jaar

1.627.595,95 €

3.970,98 €

- Aanrekeningen

- 5.920.326,11 €

- 289.572,85 €

Boekhoudkundig resultaat 2007

1.881.268,07 €

3.970,98 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per  31/12/2009 er als volgt uitziet:

 

Batig exploitatieresultaat

285.543,00 €

Nadelig uitzonderlijk resultaat

0,00 €

Batig resultaat van het boekjaar

285.543,00 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de balans per 31/12/2009 er als volgt uitziet:

 

Vaste activa

1.085.163 €

Eigen vermogen

3.201.012 €

Vlottende activa

2.598.119 €

Schulden

406.413 €

Totaal der activa

3.607.425 €

Totaal der passiva

3.607.425 €

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De dienstjaarrekening 2009 van de politiezone wordt vastgesteld.

 

2. Afschrift van dit besluit zal samen met de rekening, het verslag en de rekeningstukken worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.