GR20100527 punt 8: ruil gronden en gebouwen tussen stad en OCMW

8. BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 APRIL 2009 WAARBIJ DE RUIL VAN GRONDEN EN GEBOUWEN TUSSEN DE STAD EN HET OCMW WERD GOEDGEKEURD - AANVULLING.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de ruil van gronden en gebouwen tussen de stad Ninove en het OCMW Ninove, waarbij de stad de percelen langs de Centrumlaan te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1679T en 1679V, met een oppervlakte van 1ha 50a 45ca afstaat aan het OCMW en het OCMW in tegenruil aan de stad het rustoord en de kapel in de Burchtstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1088N en 1089A, met een oppervlakte van 95a 79ca, mits een opleg door het OCMW aan de stad van 923.279 EUR, waarvan 316.279 EUR zal worden betaald bij het verlijden van de akte en 607.000 EUR op 1 maart 2011;

 

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens het ontwerp van akte werd goedgekeurd, het college van burgemeester en schepenen gemachtigd werd om met het OCMW een akte te onderschrijven en de Hypotheekbewaarder uitdrukkelijk vrijgesteld werd ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2010 waarbij volgende oppervlakten en prijzen werden goedgekeurd :
- nrs. 1089A en 1088N/deel: 90a 38ca
- opleg ten laste van het OCMW-Ninove: 1.040.768 EUR, waarvan 433.768 EUR aan de stad te betalen bij het verlijden van de akte en 607.000 EUR op 1 maart 2011;

 

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens het aangepaste ontwerp van akte werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de akte van ruil werd verleden voor de burgemeester op 16 maart 2010;

 

Overwegende dat de hypotheekbewaarder de akte niet wil overschrijven zonder een ambtshalve inschrijving te nemen om reden dat de vermelding van ontslag van ambtshalve inschrijving niet werd overgenomen in de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2010, ook al werd de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 niet ingetrokken;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2010 aan te vullen met de vermelding ontslag van ambtshalve inschrijving om de kosten van een ambtshalve inschrijving te ontlopen en het goed niet met een inschrijving te belasten;


BESLUIT, met 29 ja-stemmen en 3 nee-stemmen

De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2010 houdende wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 waarbij de ruil van gronden en gebouwen tussen de stad Ninove en het OCMW Ninove werd goedgekeurd, wordt aangevuld met volgend artikel:
3. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.