GR20100527 punt 7: voorlopige vaststelling nieuw GRS

7. VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk I ruimtelijke planning;

 

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, gewijzigd op 23 juni 2006;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, gewijzigd op 5 juni 2009;

 

Gelet op het structureel overleg met de provincie en het Vlaamse gewest op 23 maart 2009 waarbij het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove (GRS) besproken werd;

 

Gelet op het verslag van dit structureel overleg, opgemaakt door stadsarchitect Ilse Van Damme;

 

Gelet op de bemerkingen van het Vlaamse gewest ons bezorgd bij brief van 10 april 2009;

 

Gelet op de bemerkingen van de provincie ons bezorgd bij brief van 15 april 2009;

 

Gelet op de lijst met aandachtspunten voor de herwerking van het voorontwerp GRS op basis van het structureel overleg, opgemaakt door het studiebureau Omgeving;

 

Gelet op de plenaire vergadering met het Vlaams gewest en met de provincie op 25 november 2009;

 

Gelet op het verslag van 1 december 2009 van de plenaire vergadering, inclusief de adviezen van de provincie en het Vlaamse gewest;

 

Gelet op de voorbereidende vergaderingen van 2 december 2009, 20 en 28 januari 2010 en 3 februari 2010 van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) met als doel een advies te formuleren over het ontwerp GRS;

 

Gelet op het advies van de gecoro van 25 februari 2010;

 

Gelet op de vergadering van de verenigde gemeenteraadscommissie van 8 maart 2010 waarbij kennis werd genomen van het ontwerp GRS en het advies van de gecoro;

 

Overwegende dat de opmerkingen van de verenigde gemeenteraadscommissie van 29 maart 2010 een belangrijke wijziging inhield van het bindend gedeelte van het GRS;

 

Gelet op het bijkomend advies van de gecoro van 5 mei 2010 over de aanpassingen;

 

Gelet op de vergadering van de verenigde gemeenteraadscommissie van 19 mei 2010 waarbij het ontwerp GRS finaal besproken werd;

 

Overwegende dat tijdens deze vergadering enkele aanpassingen werden doorgevoerd;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het bijgesloten ontwerp GRS met eindadvies van de gecoro en opmerkingen van de laatste vergadering van de verenigde gemeenteraadscommissie voorlopig vast te stellen;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de organisatie voor het openbaar onderzoek alsvolgt te plannen:


? het openbaar onderzoek loopt van 21 juni 2010 tot en met 18 september 2010, 
? tijdens het openbaar onderzoek wordt het ontwerp GRS gedurende 90 dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het stadhuis en in de bibliotheek,
? de aankondiging van het openbaar onderzoek gebeurt door:
? aanplakking in de gemeente,
? een bericht in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2010,
? een bericht in de dagbladen op 4 juni 2010: Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad en de Standaard,
? een continu bericht op de website van de gemeente,
? op 10 juni 2010 wordt in de schouwburg van het cultureel centrum De Plomblom een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd,
? de burger kan een gedrukt exemplaar bekomen voor de retributieprijs van 10 euro;


BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 12 nee-stemmen

Art. 1. Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove met eindadvies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en opmerkingen van de laatste vergadering van de verenigde gemeenteraadscommissie wordt voorlopig vastgesteld.

 

Art 2. Het eindadvies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en de opmerkingen van de laatste vergadering van de verenigde gemeenteraadcommissie wordt door het studiebureau gecoördineerd in het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan Ninove.

 

Art 3. De organisatie voor het openbaar onderzoek wordt alsvolgt gepland:
? het openbaar onderzoek loopt van 21 juni 2010 tot en met 18 september 2010, 
? tijdens het openbaar onderzoek wordt het ontwerp GRS gedurende 90 dagen ter inzage van de bevolking gelegd in het stadhuis en in de bibliotheek,
? de aankondiging van het openbaar onderzoek gebeurt door:
? aanplakking in de gemeente,
? een bericht in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2010,
? een bericht in de dagbladen op 4 juni 2010: Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad en de Standaard,
? een continu bericht op de website van de gemeente,
? op 10 juni 2010 wordt in de schouwburg van het cultureel centrum De Plomblom een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd,
? de burger kan een gedrukt exemplaar bekomen voor de retributieprijs van 10 euro.