GR20100527 punt 4: aanduiden plaatsvervanger AV Intergem

4. AANDUIDING VAN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN INTERGEM OP DONDERDAG 24 JUNI 2010.


DE RAAD,

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het feit dat de stad bij aangetekende brief van 27 april 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 24 juni 2010 om 11.00 uur in hotel "SERWIR" - Koningin Astridlaan 57 te 9100 St-Niklaas;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet tevens op het artikel 79 § 2, 3de alinea van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op bestaande opdrachthoudende verenigingen, en dus ook op Intergem;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2007 waarbij mevrouw Rita Bockstael werd aangesteld als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat mevrouw Rita Bockstael opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

Plaatsvervanger:
Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 30
Aantal uitgebrachte stemmen: 30
Aantal stemmen op naam van Rita Bockstael: 30

 

Overwegende dat Rita Bockstael de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;


BESLUIT:

1. Mevrouw Rita Bockstael, raadslid, aan te duiden als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 24 juni 2010.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Intergem (secretariaat), p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.