GR20100527 punt 29.2: interpellatie Somers - factuur receptie afscvheid burgemeester Durant

29.2 INTERPELLATIE VAN RAADSLID WERNER SOMERS BETREFFENDE DE BETALING VAN EEN FACTUUR TEN BEDRAGE VAN 3,799,40 EURO VOOR DE RECEPTIE TER GELEGENHEID VAN HET AFSCHEID VAN BURGEMEESTER LUC DURANT.


Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

"Het College van burgemeester en schepenen keurde op 11 maart 2010 de betaling goed van een factuur ten bedrage van 3.799,40 euro voor de receptie van het afscheid van burgemeester Luc Durant. Dat is omgerekend meer dan 150.000 oude Belgische franken. De factuur dateert van 14 september 2009.

1. Waarom werd deze receptie niet bekostigd door de afscheidnemende burgemeester zelf? 
2. Waarom duurde het bijna een half jaar vooraleer de factuur betaalbaar werd gesteld? 
3. Acht het College het opportuun om in deze tijden van economische crisis dergelijke dure recepties in besloten kring te organiseren?"