GR20100527 punt 27: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

27. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - OPHEFFING PARKEERPLAATSEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - NINOVE - POLLARESTRAAT 146 - POLLARESTRAAT 154 - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat er in de Pollarestraat te Ninove ter hoogte van huisnummer 146 en huisnummer 154 een parkeerplaats voor personen met een handicap werd gemarkeerd;

 

Overwegende dat na klachten van omwonenden over misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap er een controle ter plaatse werd uitgevoerd;

 

Overwegende dat bij het onderzoek ter plaatse werd vastgesteld dat beide aanvragers over een garage beschikken en hierdoor niet voldoen aan de bepalingen inzake de toekenning voor een parkeerplaats voor personen met een handicap;


BESLUIT, met 32 ja-stemmen en 1 onthouding

Art. 1 : Het raadsbesluit van 22 oktober 1998 houdende de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Pollarestraat ter hoogte van huisnummer 146 te 9400 Ninove wordt opgeheven.

 

Art. 2 : Het raadsbesluit van 20 juni 1996 houdende de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Pollarestraat ter hoogte van huisnummer 154 te 9400 Ninove wordt opgeheven.

 

Art. 3. : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse overheid.