GR20100527 punt 26: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

 

 
26. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - OPHEFFING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - EMIEL DE MOLSTRAAT 19 TE NINOVE - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat een aanvraag werd ingediend om een parkeerplaats voor personen met een handicap te bekomen ter hoogte van een woning in de Emiel De Molstraat;

 

Overwegende dat de parkeerplaats voor personen met een handicap werd ingericht rechtover zijn woning, ter hoogte van huisnummer 19;

 

Overwegende dat de inrichting van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de Emiel De Molstraat 19 werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 februari 2008;

 

Overwegende dat de aanvrager in het verleden de melding maakte over geen garage of privé parking te beschikken;

Overwegende dat ingevolge mondelinge klachten van buurtbewoners over het misbruik van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter plaatse door de Politie van Ninove een onderzoek werd gevoerd;

 

Overwegende dat betrokkene gebruik maakt van een garage in de nabijheid van zijn woning;

 

Overwegende dat het hierdoor aangewezen is deze parkeerplaats voor personen met een handicap op te heffen gezien betrokkene niet voldoet aan de vereisten inzake de toekenning van een parkeerplaats voor personen met een handicap;


BESLUIT, met 32 ja-stememn en 1 onthouding

Art. 1 : Het raadsbesluit van 28 februari 2008 houdende de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Emiel De Molstraat ter hoogte van huisnummer 19 te 9400 Ninove wordt opgeheven.

 

Art. 2. : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse overheid.