GR20100527 punt 25: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

25. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - NINOVE - BURCHTSTRAAT 34 - AANLEG VAN EEN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat ten behoeve van de schoolgaande jeugd en mede om reden van verkeersveiligheid het aangewezen is om ter hoogte van de Burchtstraat 34 te Ninove, nabij het kruispunt met de Onderwijslaan, een oversteekplaats voor voetgangers te markeren;


BESLUIT, met 32 ja-stemmen en 1 onthouding

Art.1. In de Burchtstraat te Ninove wordt ter hoogte van huisnummer 34 (winkel "De duizend vuren"), nabij het kruispunt met de Onderwijslaan, een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht zoals bedoeld in art. 76.3. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Art. 2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.