GR20100527 punt 24: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

24. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - OKEGEM - SCHOOLSTRAATJE - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat een aantal bewoners van het Schoolstraatje te Okegem ontevreden zijn omdat autobestuurders bij het inrijden van de straat hun oprit als terugkeerpunt gebruiken om het Schooltraatje uit te rijden;

 

Overwegende dat door het veelvuldig op- en afrijden schade wordt veroorzaakt aan de aangelanden;

 

Overwegende dat in het bestaande verkavelingsplan een terugkeerpunt voorzien werd om dergelijke situaties te vermijden;

Overwegende dat autobestuurders het terugkeerpunt voorbijrijden door een gebrek aan signalisatie die hen wijst op het doodlopen van de straat;

 

Overwegende dat het daarom aangewezen is om ter hoogte van huisnummer 13 de nodige signalisatie aan te brengen om de automobilisten aan te sporen om het voorziene terugkeerpunt te gebruiken vooraleer het doodlopend stuk in te rijden;


BESLUIT, met 32 ja-stemmen en 1 onthouding

Art. 1 : In het Schoolstraatje te Okegem zal op de hoek rechts van de voortuin van huisnummer 13 de volgende signalisatie worden aangebracht in de richting van de visvijver:
Verbodsbord C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer.

 

Art. 2 : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.