GR20100527 punt 23: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

23. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - PARKEERVERBOD IN DE KLOOSTERSTRAAT TE OUTER VANAF HUISNUMMER 43 TOT EN MET HUISNUMMER 47 - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat een inwoner van de Kloosterstraat te Outer haar ongenoegen uitte over de beperkte breedte van het voetpad voor haar woning;

 

Overwegende dat de huidige voetpadbreedte vanaf huisnummer 43 tot en met huisnummer 47 slechts +- 30 cm bedraagt;

 

Overwegende dat voetgangers met een kinderwagen verplicht zijn zich op de rijbaan te begeven door de beperkte voetpadbreedte;

 

Overwegende dat de klacht eveneens werd onderzocht en besproken op de verkeerscommissie van woensdag 3 maart 2010;

Overwegende dat de verkeerscommissie (adviserend orgaan) van oordeel is dat een verbreding van het voetpad vanaf huisnummer 43 tot en met huisnummer 47 de verkeersveiligheid ten goede zal komen en de snelheid zal doen afremmen;

 

Overwegende dat het bovendien aangewezen is om over de volledige lengte van dit nieuw aangelegde voetpad parkeerverbod aan te brengen;


BESLUIT, met 32 ja-stemmen en 1 onthouding

Art.1. : In de Kloosterstraat te Outer zal vanaf huisnummer 43 tot en met huisnummer 47 over de volledige lengte van het nieuw aangelegde voetpad een parkeerverbod worden aangebracht.

Signalisatie: Gele onderbroken streep op trottoirband voetpad.

 

Art.2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.