GR20100527 punt 22: voorstel erkenning als buurtweg: Nellekensberg Meerbeke

22. NELLEKENSBERG TE MEERBEKE - VOORLOPIG VOORSTEL TOT ERKENNING ALS BUURTWEG.

 

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 5 tot en met 10 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat het stadsbestuur de intentie heeft om voor de Nellekensberg te Meerbeke de procedure tot erkenning als buurtweg op te starten;

 

Overwegende dat het de bedoeling is de weg in het openbaar domein in te lijven om de weg te onderhouden, wegenwerken uit te voeren en de bereikbaarheid van de woningen in de Nellekensberg te vergemakkelijken;

 

Gelet op het uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen waaruit blijkt dat sommige van deze woningen in 1841 al bestonden;

Overwegende dat men ervan uitgaat dat de woning toen al van een toegangsweg voorzien was;

 

Overwegende dat de weg in het verleden werd uitgerust met nutsleidingen (waterleiding, elektriciteit en openbare verlichting) wat erop wijst dat de weg een openbaar karakter heeft verkregen;

 

Overwegende dat door de erkenning de situatie rond het statuut van de weg eenduidig kan vastgelegd worden;

 

Overwegende dat een rooilijnplan zal opgemaakt worden om de breedte van het openbaar domein officieel te laten vastleggen door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die de weg na afronding van de procedure zal opnemen in de atlas der buurtwegen;

 

Gelet op het ontwerp van rooilijnplan waarop de totale breedte van het openbaar domein wordt voorgesteld op 4 meter;

 

Gelet op het schematisch voorstel van de rooilijn en de aan te leggen wegeninfrastructuur;

 

Overwegende dat in het voorstel een strook fietspad met dubbele rijrichting (2,5 meter breed) werd voorzien om te voorkomen dat de weg een sluikweg voor doorgaand verkeer wordt;

 

Gelet op de aanduiding van het project op een kopie uit de statenatlas, de aanduiding van het project op een uittreksel uit het kadasterplan, de aanduiding van het project op het gewestplan, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen, de situatieschets, de luchtfoto en de fotoreportage;


BESLUIT, met 32 ja-stemmen en 1 onthouding

1. Het voorlopig voorstel tot erkenning als buurtweg van de Nellekensberg te Meerbeke wordt goedgekeurd.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het houden van een openbaar onderzoek gedurende twee maanden.