GR20100527 punt 21: wijziging arbeidsreglement scholengemeenschap GENI

21. SCHOLENGEMEENSCHAP GENI - ARBEIDSREGLEMENT - WIJZIGING - GOEDKEURING.


DE RAAD,


Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en later wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur;

 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het stedelijk onderwijs, moeten geïnformeerd worden over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2008 waarbij het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap Geni werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat ingevolge wijzigingen in de onderwijswetgeving het bestaande arbeidsreglement moet aangepast worden;

Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;

 

Gelet op de besprekingen met de directies;

 

Gelet op de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap zoals onderhandeld in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Ninove;

 

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 22 april 2010;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het bestaande arbeidsreglement van 25 september 2008 wordt opgeheven.

 

2. Het hierbijgevoegde gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap Geni:
- Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, Parklaan 11, 9400 Ninove, administratieve vestigingsplaats Parklaan met vestigingsplaats Denderwindeke
- Stedelijke Lagere school Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, administratieve vestigingsplaats
- Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt, Seringenstraat 22, 9400 Ninove, administratieve vestigingsplaats Seringen met vestigingsplaats Nederhasselt
- Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre, Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde, administratieve vestigingsplaats Voorde met vestigingsplaatsen Appelterre-Dorp 13 A en Appelterre-Dorp 48
wordt goedgekeurd.

 

2. Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap Geni.

 

3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Directie Toezicht op de Sociale Wetten.