GR20100527 punt 20: AGB De Kleine Dender - aancvaarding ontslag bestuurslid RVB

20. STEDELIJK SPORTCENTRUM - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DE KLEINE DENDER - ONTSLAG ALS BESTUURSLID RAAD VAN BESTUUR - AANVAARDING - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING.


DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf waarbij de raad van bestuur samengesteld is uit maximum 12 leden;

overwegende dat de gemeenteraad bestaat uit 33 gemeenteraadsleden en als volgt is samengesteld;


- VLD: 12 gemeenteraadsleden
- CD&V-Plus: 8 gemeenteraadsleden
- Vlaams Belang-Vlott: 8 gemeenteraadsleden
- Pro: 4 gemeenteraadsleden
- Groen !: 1 gemeenteraadslid

 

overwegende dat, om elke politieke fractie in de gemeenteraad op te nemen in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de volgende verdeling in de raad van bestuur is goedgekeurd:
- VLD: 4 mandaten
- CD&V-Plus: 3 mandaten
- Vlaams Belang-Vlott: 3 mandaten
- Pro: 1 mandaat
- Groen !: 1 mandaat

 

overwegende dat volgende twee personen ontslag wensen te nemen als bestuurslid van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, zwembad de kleine Dender:
- Voor Open VLD: De heer Alain Triest
- Voor Groen!: de heer Steven Sonck

 

overwegende dat door de politieke fracties in de gemeenteraad volgende vervangers worden voorgesteld:
- VLD: - Maggy Faveyts
- Groen !: - Jordy De Dobbeleer

 

gaat over tot de geheime stemming

overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft :
- aantal gemeenteraadsleden die deelnemen aan de geheime stemming : 33
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 33
- aantal ja-stemmen : 33
- aantal nee-stemmen : /
- aantal onthoudingen : /


BESLUIT :

1. Het ontslag als bestuurlid in het AGB Ninove van de heren Alain Triest en Steven Sonck wordt aanvaard.

 

2. De vervangende bestuursleden voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove zijn: 
- Open VLD: - Maggy Faveyts
- Groen !: - Jordy De Dobbeleer