GR20100527 punt 2: poilitiezone - aanleg parking Aalstersesteenweg

2. POLITIEZONE NINOVE - AANLEG PARKING AALSTERSESTEENWEG - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van de Vlaamse overheid van 01/04/2010;

 

Overwegende dat voor de goede stalling en de veiligheid van de voertuigen aan het bijcommissariaat de aanleg van een parking noodzakelijk is;

 

Overwegende dat de huidige afsluiting en beplanting dient verwijderd te worden;

 

Overwegende dat de aanleg van de parking en de noodzakelijke groenvoorziening wordt geraamd op 50.000 EUR, BTW inclusief ;

 

Gelet op het bestek ;

 

Overwegende dat overheidsopdrachten tot 67.000 EUR mogen toegewezen worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels;

 

Overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften beroep zal gedaan worden op mededinging en meerdere leveranciers zullen geraadpleegd worden;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten zijn voorzien bij de begroting over het dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 330-725-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aanleg van een parking met groenvoorziening, geraamd op 50.000 EUR, btwinclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

 

4. Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.