GR20100527 punt 19: AGB Ninove - kwijting aan de bestuurders

 

 

19. STEDELIJK SPORTCENTRUM - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NINOVE - KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.

DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

gelet op artikel 236 §3 waarbij vermeld wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders van het AGB Ninove te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad VAN 27 MEI 2010 waarbij de rekening en het boekhoudkundig resultaat 2009 van het AGB Ninove goedgekeurd werd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De te verlenen kwijting aan de bestuurders van het AGB Ninove, met name de leden van de raad van bestuur en de commissarissen, wordt goedgekeurd.