GR20100527 punt 17: invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden

17. INVOERING AANVULLEND PENSIOENSTELSEL VOOR DE CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;

 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;

 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;

 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;

 

Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;

 

Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd;

 

Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten zich verenigen om betere voorwaarden te verkrijgen;

 

Gelet op de ervaring van de RSZPPO bij het uitschrijven van een gemeenschappelijke opdracht;

 

Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 

Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk;

 

Overwegende dat indien de pensioentoelage zou vastgesteld worden op 2 % van het pensioengevend jaarloon, de jaarlijkse uitgaven hieraan verbonden kan geraamd worden op 46.800,00 € (solidariteitsbijdrage, beheers- en administratiekosten inbegrepen);

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité van 26 april 2010;

 

Gelet op het verslag van het overleg met het OCMW van 18 mei 2010;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad heeft de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.

 

Artikel 2
De gemeenteraad heeft het voornemen om akkoord te gaan met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd, dat in bijlage wordt toegevoegd.

 

Artikel 3
De gemeenteraad zal de inrichter zijn van het pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden.

 

Artikel 4
De gemeenteraad heeft het voornemen om de pensioentoelage vast te stellen op 2% van het pensioengevend jaarloon.

 

Artikel 5
De gemeenteraad zal het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking te stellen van zijn contractuele personeelsleden.

 

Artikel 6
De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de RSZPPO zal optreden als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 om in deze een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een verzekeringsinstelling die belast zal worden met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler).