GR20100527 punt 16: terugbetaling verkeersboete

16. PERSONEEL - TERUGBETALING VERKEERSBOETE - INTREKKEN GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 4 MAART 2010.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2010 waarbij een terugbetaling voorzien werd aan de personeelsleden die met een dienstvoertuig of met hun persoonlijk voertuig bij dienstreizen, een overtreding begingen van de 1e graad van de verkeerswet en hiervoor veroordeeld werden tot betaling van een geldstraf;

 

Overwegende dat verkeersboetes een strafrechtelijke inbreuk sanctioneren gepleegd in hoofde van een persoon en de straf of geldboete bijgevolg een persoonlijk karakter heeft;

 

Overwegende dat de sanctie de dader treft en niet de civiel aansprakelijke persoon;

 

Gelet op artikel 39 van de strafwet dat het persoonlijk karakter van de straffen aantoont;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2010 betreffende de terugbetaling van verkeersboetes van de 1e graad aan personeelsleden wordt ingetrokken.

 

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd naar de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.