GR20100527 punt 15: budgetwijziging 2010 kerkfabrieken

15. KERKFABRIEKEN - BUDGETWIJZIGING 2010.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabrieken van Sint Amandus Nederhasselt en Sint Gertrudis Appelterre - Eichem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Amandus Nederhasselt op 16 maart 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - Eichem op 26 maart 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Amandus Nederhasselt aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 2 april 2010;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - Eichem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 22 april 2010;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Amandus Nederhasselt de exploitatietoelage verhoogt met 500 euro en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - Eichem de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 25.652,00 euro tot 64.112,00 euro;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen, 1 nee-stem en 3 onthoudingen

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijzigingen 2010 van de kerkfabrieken van Sint Amandus Nederhasselt en Sint Gertrudis Appelterre-Eichem.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.