GR20100527 punt 14: concessioneren betalend parkeren in zekere straten van de stad

14. CONCESSIONEREN BETALEND PARKEREN IN ZEKERE STRATEN VAN DE STAD - GOEDKEURING VERVANGEN PARKEERAUTOMATEN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 houdende goedkeuring van de concessieovereenkomst tussen de stad Ninove en OPC (Optimal Parking Control) bvba, Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent;

 

Overwegende dat de concessie van openbare dienst betreffende het beheer van het betalend parkeren in zekere straten van de stad Ninove valt onder het toezicht van de stad, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in deze concessieovereenkomst;

Overwegende dat artikel 2 van de concessieovereenkomst bepaalt wat onder het beheer van het betalend parkeren wordt verstaan;

 

Gelet op de verslagen van de begeleidingscommissies van 5 november 2008, 14 december 2009 en 13 april 2010 waarin het vervangen van 42 parkeerautomaten besproken wordt naar aanleiding van de kennisneming van de jaarverslagen van het werkingsjaar 2007-2008 en het werkingsjaar 2008-2009 waarin de staat van het materiaal beschreven wordt;

 

Overwegende dat de oudste parkeerautomaten dateren van 1998 en dat de totale onkosten gemaakt voor de parkeerautomaten sinds het bestaan van de concessieovereenkomst reeds € 114.677,58 bedragen, onderhoud, techniek, wisselstukken en ticketrollen inbegrepen:
- werkingsjaar 2003-2004: € 18.987,11
- werkingsjaar 2004-2005: € 13.642,38
- werkingsjaar 2005-2006: € 21.106,97
- werkingsjaar 2006-2007: € 22.200,16
- werkingsjaar 2007-2008: € 18.520,61
- werkingsjaar 2008-2009: € 20.220,35;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 februari 2005 houdende toestemming voor het vervangen van 3 parkeerautomaten;

 

Overwegende dat de exploitatiekosten voor de parkeerautomaten, ondanks de vervanging van 3 parkeerautomaten, beduidend hoog blijven doordat de 40 oudste automaten steeds meer en meer onderhoud en technische interventies vragen;

 

Gelet op het investeringsplan van OPC bvba, ontvangen op 1 maart 2010 en de gemaakte opmerkingen;

 

Gelet op de elektronische briefwisseling met mevrouw Karolien Bosschem, commercieel en operationeel directeur bij OPC bvba,

Overwegende dat er 40 Krautli's door OPC bvba verwijderd zullen worden en dat er 40 Stelio's parkeerautomaten van Parkeon zullen geplaatst worden waarvan de aankoopprijs € 110.000, exclusief BTW bedraagt en waarvan de looptijd van de investering 8 jaar bedraagt tegen een geraamde rentevoet van 4,03%;

 

Overwegende dat in de aankoopprijs, het verwijderen van de automaten en het afsluiten van de elektriciteit van de bestaande automaten, die nog op elektriciteit werken, niet in deze prijs begrepen zijn;

 

Overwegende dat dit neer komt op een jaarlijkse annuïteit van € 16.538,31, die per kwartaal (€ 4.089,58) zal afgerekend worden;

 

Overwegende dat voor het onderhoud jaarlijks een kostprijs van € 300 i.p.v. € 350 per automaat, exclusief BTW zal aangerekend worden zodat de stad 1 jaar garantie krijgt op de te plaatsen automaten;

 

Overwegende dat de tariefplaten aan de buitenkant vastzitten zodat die gemakkelijk door vandalen verwijderd kunnen worden;

 

Overwegende dat vooral bij regen de muntstukken, door de mensen ingeworpen ter betaling van hun parkeerticket, vaak doorvallen of dat er door het vochtige weer geen ticket kan afgeleverd worden doordat de ticketrol aan elkaar kleeft;

 

Overwegende dat het passend is, gezien de hoog oplopende exploitatiekosten voor techniek m.b.t. het onderhoud, wisselstukken en ticketrollen voor de parkeerautomaten en het steeds slechter worden van de staat van het materiaal van de parkeerautomaten, de concessionaris van de stad Ninove, OPC bvba, toestemming te verlenen om 40 parkeerautomaten van Krautli te vervangen in 40 parkeerautomaten van het type Stelio van Parkeon, om de exploitatiekosten m.b.t. techniek inzake de parkeerautomaten te drukken;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Aan Optimal Parking Control bvba, Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent wordt toestemming verleend om de 40 oudste parkeerautomaten van het merk Krautli te vervangen in 40 parkeerautomaten van het type Stelio van Parkeon.

 

2. Optimal Parking Control bvba zal de hieruit voortvloeiende kosten opnemen in de exploitatierekening over 8 werkingsjaren.

 

3. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving gestuurd aan Optimal Parking Control bvba.