GR20100527 punt 11: aankoop kantoormeubilair stadhuis

11. AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR VOOR HET STADHUIS TE NINOVE - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat door de herlokalisatie van sommige stadsdiensten en de aanwerving van personeel, kantoormeubliair zal moeten aangekocht worden;

 

Overwegende dat de aankoop van 6 bureau's met aanbouw, 9 rolluikkasten, 8 ladenblokken en 12 bureaustoelen wordt geraamd op 14.943,50 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 104/741-51;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop van kantoormeubilair voor het stadhuis, geraamd op 14.943,50 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.