GR20100527 punt 10: onderhandse verkoop perceel stadsgrond langs Salamanderweg

10. ONDERHANDSE VERKOOP VAN EEN PERCEEL STADSGROND LANGS DE SALAMANDERWEG TE NINOVE - GOEDKEURING - GOEDKEURING ONTWERPAKTE.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2009 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Salamanderweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1663H 2/deel, met een oppervlakte volgens meting van 6ca, aan de aanpaler, de heer Geert Van den Bossche en mevrouw Anja De Rouck;

 

Overwegende dat een schattingsverslag van het perceel werd opgemaakt door de ontvanger van de registratie te Ninove; 

Overwegende dat dit perceel volgens de voorschriften van het B.P.A. Polderkwartier gelegen is in een zone voor koeren en hovingen;

 

Overwegende dat het perceel voor de stad van geen nut is en enkel van nut kan zijn voor de aanpaler voor de inlijving bij zijn eigendom zodat het wenselijk is af te zien van een openbare verkoop en te opteren voor een onderhandse verkoop aan de aanpaler;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2009 waarbij de verkoopprijs van het perceel werd vastgesteld op 225 EUR, te vermeerderen met alle kosten;

 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door notaris De Brakeleer te Ninove namens notaris Vanden Eycken te Geraardsbergen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Salamanderweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1663H 2/deel, met een oppervlakte volgens meting van 6ca, aan de heer Geert Van den Bossche en mevrouw Anja De Rouck, J.B. Van Langenhaeckestraat 45, 9400 Ninove, tegen de prijs van 225 EUR, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

 

2. De ontwerpakte wordt goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de koper een akte te onderschrijven.

 

4. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.