GR20100527 punt 1: politiezone - PV kasmiddelen 1e kwartaal

1. POLITIEZONE NINOVE - KENNISNEMING PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN DE KASMIDDELEN OVER HET EERSTE KWARTAAL 2010.


DE RAAD,

Overwegende dat krachtens artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst het college van burgemeester en schepenen of één zijner leden ten minste eens per kwartaal de verificatie doet van de kasmiddelen van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone;

 

Overwegende dat van deze verificatie proces-verbaal dient opgemaakt te worden en aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden;

 

Gelet op artikel 74 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2010, opgesteld op 1/4/2010;

 

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de politiezone Ninove over het eerste kwartaal 2010, opgesteld op 1/4/2010.