GR20100527 - korte agenda

I. Politiezaken

 

Politie
1.Politiezone ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2010.
2.Politiezone ninove - aanleg parking aalstersesteenweg - goedkeuring.

 

II. Gemeentezaken

Secretariaat
3.Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van intergem op donderdag 24 juni 2010.
4.Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van intergem op donderdag 24 juni 2010.
5.Intergem - algemene vergadering donderdag 24 juni 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Ruimtelijke ordening
6.Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - uitbreiding van de opdracht van het studiebureau na voorlopige vaststelling.
7.Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 

Patrimonium
8.Beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2010 houdende wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 waarbij de ruil van gronden en gebouwen tussen de stad en het ocmw werd goedgekeurd - aanvulling.
9.Bruikleen stadsgronden - goedkeuring ontwerpovereenkomsten.
10.Onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de salamanderweg te ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.
11.Aankoop van kantoormeubilair voor het stadhuis te ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

 

Ontvangerij
12.Jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2009 - voorlopige sluiting.
13.Federale verkiezingen - voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet.

 

Belastingen
14.Concessioneren betalend parkeren in zekere straten van de stad - goedkeuring vervangen parkeerautomaten.

 

Kerkfabrieken
15.Kerkfabrieken - budgetwijziging 2010.

 

Personeel
16.Personeel - terugbetaling verkeersboete - intrekken gemeenteraadsbesluit van 4 maart 2010.
17.Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.

 

Sport
18.Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf ninove - goedkeuring jaarrekening 2009.
19.Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf ninove - kwijting aan de bestuurders.
20.Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf de kleine dender - ontslag als bestuurslid raad van bestuur - aanvaarding - samenstelling raad van bestuur - goedkeuring.

 

Onderwijs
21.Scholengemeenschap geni - arbeidsreglement - wijziging - goedkeuring.

Openbare werken
22.Nellekensberg te meerbeke - voorlopig voorstel tot erkenning als buurtweg.

 

Verkeer
23.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - parkeerverbod in de kloosterstraat te outer vanaf huisnummer 43 tot en met huisnummer 47 - stadswegen.
24.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - okegem - schoolstraatje - stadswegen.
25.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - ninove - burchtstraat 34 - aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers.
26.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - opheffing parkeerplaats voor personen met een handicap - emiel de molstraat 19 te ninove - stadswegen.
27.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - opheffing parkeerplaatsen voor personen met een handicap - ninove - pollarestraat 146 - pollarestraat 154 - stadswegen.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties
28.Voorstel van raadslid guy d'haeseleer tot het inplanten van parkeergelegenheden voor motorrijders op de graanmarkt en elders in de stad.
29.Interpellatie van raadslid guy d'haeseleer aan de schepen van openbare werken i.v.m. Het gebrekkig functioneren van de "fontein" op de graanmarkt.