GR20100429 punt 25: voorstel Somers - familiefeesten toelaten in buurthuizen

25. VOORSTEL VAN RAADSLID WERNER SOMERS TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTHUIZEN TENEINDE FAMILIEFEESTEN TOE TE LATEN IN DE BUURTHUIZEN.


Volgende motivatie wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

"Artikel 25 van het huishoudelijk reglement buurthuizen luidt als volgt:

"Er wordt in geen enkel buurthuis familiefeesten toegelaten. Dit betekent: geen verjaardagsfeesten, communiefeesten, babyborrels, pensioenfeesten en dergelijke.
Indien blijkt dat een particulier op naam van een vereniging een privé-feest organiseert, mogen de aanvragende vereniging en haar leden als sanctie geen gebruik meer maken van de buurthuizen voor de periode van één jaar."

Het valt niet in te zien waarom er in de buurthuizen geen familiefeesten mogen plaatsvinden. Artikel 26 dat o.m. het gebruik van geluidsinstallaties en versterkers verbiedt, houdt reeds voldoende garanties in dat dergelijke familiefeesten geen overlast zouden veroorzaken. Het is uiteraard niet de bedoeling dat er fuiven in de buurthuizen zouden georganiseerd worden of dat de familiefeesten tot 's nachts zouden uitlopen. Men kan zich trouwens afvragen in welke gevallen categorie F van het retributiereglement nog kan toegepast worden als familiefeesten niet toegelaten zijn. Categorie F wordt immers omschreven als tarief voor privéaangelegenheden waar geen toegangsgelden gevraagd worden. Daaraan wordt overigens uitdrukkelijk toegevoegd dat fuiven en TD's niet toegelaten zijn.

De buurthuizen worden voornamelijk 's avonds op werkdagen benut door verenigingen voor vergaderingen, repetities, cursussen enz. Tijdens het weekeinde worden de meeste buurthuizen veel minder gebruikt. Zo kom ik voor het buurthuis van Aspelare, wat de weekends in 2009, betreft aan een bezetting van 3 zaterdagen en 2 zondagen, voor het buurthuis van Okegem aan 21 zaterdagen en 10 zondagen, voor het buurthuis van Outer aan 16 zaterdagen en 16 zondagen en voor het buurthuis van Lieferinge aan 7 zaterdagen en 5 zondagen. Pollare is een geval apart omdat dit buurthuis alle zondagen van het jaar gereserveerd was door dezelfde persoon, maar afgezien daarvan was het in 2009 slechts op 4 zaterdagen in gebruik. Aangezien voor gebruikscategorie F 148,50 euro aangerekend wordt, zou het toelaten van familiefeesten ook de stadskas ten goede komen. Thans wijken heel wat mensen uit naar buurthuizen of parochiezalen in omliggende gemeenten voor een babyborrel en dergelijke activiteiten.

Ik stel daarom voor om het eerste lid van artikel 25 van het huishoudelijk reglement betreffende de buurthuizen op te heffen en familiefeesten niet langer te verbieden."