GR20100429 punt 23bis: aanvullend reglemente op de politie van het wegverkeer - verkeerssignalisatie Graanmarkt, Marktstraat, Langemuntstraat

23BIS. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - STADSWEGEN - NIEUWE VERKEERSSIGNALISATIE GRAANMARKT-MARKTSTRAAT-LANGEMUNTSTRAAT - INVOERING ZONE 30 TE NINOVE.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat herinrichtingswerken werden uitgevoerd in de Marktstraat, de Langemuntstraat en de Graanmarkt te Ninove;

 

Overwegende dat de bestaande verkeersreglementering hierdoor niet meer in overeenstemming is met het vernieuwde concept;

 

Overwegende dat in de Marktstraat alle parkeerfaciliteiten verdwenen zijn, deze worden nu gebruikt door de zwakke weggebruikers;

 

Overwegende dat de Langemuntstraat en het verlengde ervan dat deel uitmaakt van de Graanmarkt te Ninove ingericht wordt als voetgangerszone met toestemming om er dagelijks te laden en te lossen tussen 07.00 en 10.00 uur en die permanent toegankelijk is voor fietsers;

 

Overwegende dat het opportuun is om de vernieuwde omgeving te integreren in de reeds bestaande zones 30;


BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 5 onthoudingen

Art. 1 : Artikel 9 van de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2003 wordt opgeheven.

 

Art. 2 : Artikel 3 punten 8, 9 en 10 van de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2007 worden opgeheven.

 

Art. 3 : De gemeenteraadsbeslissingen van 29 mei 2008, 27 november 2003 (zone 30 CENTRUM) en 27 november 2003 (zone 30 Savooistraat/Bleekstraat) worden opgeheven.

 

Art. 4 : De gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 1996 betreffende het verkeersvrij maken van de Langemuntstraat en het deel van de Graanmarkt tot de huisnummers 6 en 8 wordt opgeheven.

 

Art. 5 : In de Marktstraat en op de rijbaan van de Graanmarkt te Ninove wordt een volledig parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de straat.
Signalisatie : parkeerborden E1 en onderborden type a,b en d.

 

Art. 6 : Op de Graanmarkt te Ninove ter hoogte van huisnummers 14 en 18 worden 2 parkeerplaatsen ingericht voor personen met een handicap.
Signalisatie : verkeersbord E9a met onderbord type VIId (pictogram voor personen met een handicap).

 

Art. 7 : In de Langemuntstraat en het verlengde ervan dat deel uitmaakt van de Graanmarkt 1 tot 9 te Ninove wordt een voetgangerszone ingericht, eveneens toegankelijk voor fietsers en ook om er dagelijks te laden en te lossen van 07.00 tot 10.00 uur.
Signalisatie : aanwijzingsborden F103 en F105 met het onderschrift "Uitgezonderd laden en lossen van 07.00 tot 10.00 uur" en het symbool van een fiets.

 

Art. 8 : Op de rijbaan van de Langemuntstraat en het verlengde ervan dat grenst aan de Graanmarkt wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van het Oudstrijdersplein.
Signalisatie : verbodsbord C1 met onderbord M2 en aanwijzingsbord F19 met onderbord M4.

 

Art. 9 : Op de hoek van de Graanmarkt met de Despauteerstraat wordt een voorrangsbord B17 aangebracht voor het verkeer komende van de Dreefstraat, Mallaardstraat en Twijndersplein.

 

Art. 10 : Ter hoogte van Graanmarkt 32 worden 4 parkeervakken voor motorfietsen gemarkeerd.
Signalisatie : verkeersbord E9i (parkeren uitsluitend voor motorfietsen).

 

Art. 11 : In het centrum van Ninove worden de bestaande (school)zones 30 samengevoegd tot één zone 30. De zonegrens wordt als volgt afgebakend:
- Dreefstraat vanaf huisnummer 31 in de richting van de Graanmarkt;
- Mallaardstraat even vóór het kruispunt met Clement Behnplein in de richting van de Graanmarkt;
- Oude Kaai vóór de Kaaischoolstraat in de richting van de Graanmarkt;
- Burchtstraat vanaf huisnummer 34 in de richting van de Graanmarkt;
- Centrumlaan vanaf het kruispunt met de Bevrijdingslaan in de richting van de Graanmarkt;
- Hendrik Vangassenstraat vanaf het kruispunt met de Vuurkruisersstraat in de richting van de Kaardeloodstraat;
- Geraardsbergsestraat vanaf het kruispunt met de Vuurkruisersstraat in de richting van de Lavendelstraat;
- Savooistraat vanaf de spooroverweg en vanaf de Geraardsbergsestraat in de richting van de Bleekstraat;
- Kloosterweg vanaf het kruispunt met de Abdijstraat in de richting van het Kerkplein;
- Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Weggevoerdenstraat in de richting van de Biezenstraat;
- Nederwijk vanaf het kruispunt met het Clément Behnplein in de richting van het Clément Behnplein;
- Pamelstraat vanaf het kruispunt met het Clément Behnplein in de richting van het Clément Behnplein.

Signalisatie : De zone 30 zal gesignaleerd worden met de aanwijzingsborden F4a en F4b.

 

Art. 12 : In het volgende gedeelte van de afgebakende zone voor betalend parkeren in het centrum van Ninove wordt het parkeren niet toegelaten op dinsdag van 04:00 tot 14:00 uur :
- Centrumlaan vanaf het kruispunt met de Bevrijdingslaan tot aan het kruispunt met de Burchtstraat;
- Kaardeloodstraat vanaf het kruispunt met de Hendrik Vangassenstraat tot aan het kruispunt met de Centrumlaan;
- Markstraat en Graanmarkt.

Signalisatie : Het parkeerverbod op dinsdag van 04:00 tot 14:00 uur wordt vermeld op de bedoelde parkeerautomaten.

 

Art. 13 : In de volgende zone van de dinsdagmarkt wordt de toegang, in beide richtingen, verboden voor iedere bestuurder "uitgezonderd marktkramers" op dinsdag van 04:00 tot 14:00 uur:
- Centrumlaan vanaf het kruispunt met de Bevrijdingslaan tot aan het kruispunt met de Burchtstraat;
- Kaardeloodstraat vanaf het kruispunt met de Hendrik Vangassenstraat tot aan het kruispunt met de Centrumlaan;
- Markstraat en Graanmarkt;
- Langemuntstraat: om te voorkomen dat fietsers de markt oprijden.

Signalisatie : uitklapbaar of variabel verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd marktkramers".

 

Art. 14 : In de Centrumlaan wordt het afdraaien naar de Burchtstraat omwille van het eenrichtingsverkeer verboden.

Signalisatie: D3a in de Centrumlaan.

 

Art. 15 : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.