GR20100429 punt 22: aanvraag VZW centrum Hof Ter Beke: aardgastoevoerleiding

22. VZW CENTRUM HOF TER BEKE (PAROCHIEZAAL) TE NEDERHASSELT - AANVRAAG TOELATING OM DE AARDGASTOEVOERLEIDING NAAR DE PAROCHIEZAAL AAN TE LEGGEN OP STADSEIGENDOM - VERLENEN WEGVERGUNNING.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van de heer De Coen Freddy, afgevaardigd beheerder, p/a Vander Schuerenstraat 112 te 9400 Nederhasselt voor het verkrijgen van een toelating om een aardgastoevoerleiding over stadseigendom aan te leggen naar de ruimte achteraan de keuken van het parochiaal centrum, Beekstraat 6A te 9400 Nederhasselt;

 

Gelet op het uittreksel uit het bouwplan van het parochiaal centrum waarop het tracé van de aan te leggen aardgasleiding met aftakking vanaf de Beekstraat tot aan de aardgasmeter achteraan het gebouw, werd aangeduid;

 

Overwegende dat 27,50 meter aardgasleiding op openbaar domein zal aangelegd worden;

 

Gelet op het bijzonder plan van aanleg van het dorp van Nederhasselt waaruit blijkt dat de aardgastoevoerleiding kan aangelegd worden in de strook naast de zijgevel van het parochiaal centrum die bestemd is voor gemeenschapsuitrusting;

 

Gelet op de foto van de omgeving van het parochiaal centrum met aanduiding van de strook die bestemd is voor gemeenschapsuitrusting;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Aan de vzw centrum "Hof Ter Beke" , p/a De Coen Freddy, Vander Schuerenstraat 112 te 9400 Nederhasselt wordt een wegvergunning verleend om door Intergem op openbaar domein over een afstand van 27,50 meter een aardgastoevoerleiding te laten aanleggen in de strook naast het parochiaal centrum die volgens het BPA Nederhasselt-Dorp bestemd is voor gemeenschapsuitrusting mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

- er wordt een werkput voorzien (lengte 1m, diepte1 m, breedte 1 m) naast de gevel waar de gasleiding het gebouw zal binnenkomen
- er wordt een bovenverluchting in de meterruimte voorzien met een diameter van tenminste 150 mm
- de ruimte waar de teller moet komen en de omgeving worden voor aanvang van de werken vrijgemaakt
- er wordt over een afstand van 27,50 meter op openbaar domein en op 3 meter van de zijgevel van het gebouw (gemeten vanaf de hoek van de zijgevel kant Beekstraat) tot aan de voorziene werkput een sleuf gegraven waarin een wachtbuis van 110 mm kan geplaatst worden. De wachtbuis moet 60 cm onder het afgewerkte maaiveld liggen.
- al deze voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn vóór de maatschappij langs komt.
- indien niet aan de voorwaarden is voldaan kan het werk worden uitgesteld of kunnen extra kosten ten laste van de vzw Hof te Beke in rekening worden gebracht.
- de vergunninghouder kan geen schadeloosstelling eisen om reden van werken van openbaar nut die dienen uitgevoerd in opdracht van de stad of in opdracht van de nutsmaatschappijen. Het stadsbestuur kan om reden van openbaar nut ten allen tijde de toegekende wegvergunning beëindigen.