GR20100429 punt 21: wegen- en rioleringswerken Graanmarkt

21. PROJECT 21.148 C - WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN OP DE GRAANMARKT, IN DE LANGEMUNSTRAAT EN IN DE MARKTSTRAAT - GOEDKEURING VERREKENING NR. 2 VOOR HET HERINRICHTEN VAN DE RUIMTE VOOR HET OUD STADHUIS OM HET VLOT AAN- EN AFRIJDEN VAN CEREMONIEWAGENS TE BEVORDEREN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de collegebeslissing van 26 september 2000 waarbij de overeenkomst met het studiebureau Van De Sype, Bruulstraat 47 te 9450 Haaltert, voor het opstellen van het ontwerp voor bovengenoemde werken, werd goedgekeurd volgens de voorwaarden van de overeenkomst afgesloten tussen de nv Aquafin en het studiebureau Van De Sype;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de nv Aquafin en de stad Ninove, opgesteld naar aanleiding van het tegelijkertijd uitvoeren van de collectorwerken Graanmarkt en de wegen- en rioleringswerken Graanmarkt, Marktstraat en Lange Muntstraat te Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2008 waarbij het ontwerp, geraamd op 2.549.867,48 euro, 21 % btw inclusief, werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding en de voorwaarden van de opdracht opgenomen in het bijzonder lastenboek;

 

Gelet op de collegebeslissing van 18 december 2008 waarbij de opdracht voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken op de Graanmarkt, in de Marktstraat en in de Lange Muntstraat te Ninove werd toegewezen aan de nv Wegebo, Nestor Martinstraat 315 te 1082 Brussel mits de totale inschrijvingsprijs van 2.486.504,22 euro, btw inclusief (deel Ninove) en btw excl., deel Aquafin, waarvan 1.617.229,59 euro, btw inclusief, ten laste van de stad en 869.274,67 euro, btw excl., ten laste van de nv Aquafin;

 

Gelet op de collegebeslissing van 5 maart 2009 waarbij aan de nv Wegebo bevel werd gegeven de werken aan te vangen op 9 maart 2009;

 

Gelet op de collegebeslissing van 28 januari 2010 waarbij werd beslist om na afloop van de restauratiewerken aan het oud stadhuis de huwelijksplechtigheden in de toekomst daar te organiseren;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is de ruimte voor het stadhuis zodanig in te richten dat de aan- en afrijdende ceremoniewagens het doorgaand verkeer op het Oudstrijdersplein niet hinderen;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de fontein af te breken om voor de ingang van het stadhuis een uitwijkstrook met in- en uitrit aan te leggen;

 

Overwegende dat deze werken als uitbreiding van de aan de nv Wegebo toegewezen opdracht kunnen uitgevoerd worden en kunnen verrekend worden aan dezelfde eenheidsprijzen als die vermeld in de prijsofferte voor de wegenwerken op de Graanmarkt;

 

Gelet op het werfverslag van 18 februari 2010 waaruit blijkt dat deze uitbreiding van de opdracht met de aannemer werd besproken;

 

Gelet op het plan van de heraanleg;

 

Gelet op de verrekening van de heinrichtingswerken ten bedrage van 57.640,42 euro + 12.104,48 euro (21 % btw) = 69.744,90 euro;

 

Overwegende dat in de rekening 2009, onder artikel 877/732-602008 van de buitengewone dienst voldoende kredieten werden vastgelegd;


BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 7 onthoudingen

1. De verrekening nr. 2 voor de herinrichting van de ruimte voor het oud stadhuis aan het Oudstrijdersplein te Ninove wordt goedgekeurd mits de prijs van 69.744,90 euro, btw inclusief.


2. Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar het studiebureau Arcadis VDS en naar de nv Wegebo uit Brussel.