GR20100429 punt 19: aanpassingen personeelsformatie

19. PERSONEELSFORMATIE - AANPASSINGEN (DIENSTEN RUIMTELIJKE PLANNING/STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN EN CULTUURCENTRUM).


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 43§2 5° en 196;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder op artikel 22§2 en 33§3 over het investerings- en uitvoeringsprogramma;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2010 waarbij akkoord gegaan werd met de oprichting en deelname aan een intergemeentelijke vereniging voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw;

 

Overwegende dat de subsidiëring door het Vlaams Gewest goedgekeurd werd en bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een subsidieaanvraag ingediend werd voor dit intergemeentelijke samenwerkingsproject;

 

Overwegende dat voor de personeelsinzet rekening gehouden wordt met de tewerkstelling van een coördinator op B-niveau en een administratief of technisch medewerker op C-niveau voor de stad Ninove;

 

Overwegende dat er reeds een technisch medewerker in dienst is voor het lokaal huisvestingsbeleid maar dat de aanwerving van een coördinator op het B-niveau aangewezen is in contractueel dienstverband;

 

Overwegende dat in de nieuwbouw van de Academie voor Muziek, Woord en Kunst een theaterzaaltje voorzien is, aanvankelijk bedoeld voor optredens van leerlingen;

 

Overwegende dat de vraag van externen om dit zaaltje te huren voortdurend toeneemt, waardoor het aangewezen is een bijkomende contractuele technicus theater halftijds aan te werven;

 

Overwegende dat de personeelsuitgaven voor deze twee bijkomende functies als volgt kunnen geraamd worden:
coördinator sociaal woonbeleid : 53.768 euro/jaar
medewerker theatertechnicus halftijds :22.196 euro/jaar;

 

overwegende dat 1,5 FTE weerwerkgesco's van de buitenschoolse kinderopvang vervangen worden door 1,5 FTE contingentgesco's, wat geen financiële weerslag heeft op de loonuitgaven;

 

gelet op het bijgevoegd dossier betreffende voormelde aanpassingen, waarin de motivering van de organisatiewijziging, de nieuwe organogrammen, de nieuwe formatie en de financiële impact vermeld staan;

 

overwegende dat de voorgestelde aanpassingen besproken werden in het bijzonder onderhandelingscomité van 26 april 2010;

 

overwegende dat in de eerstvolgende begrotingswijziging 2010 de nodige kredieten voor de bijkomende personeelsuitgaven zullen ingeschreven worden en het financieel meerjarenplan zal aangepast worden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De personeelsformatie van de stad, zoals voorkomend in bijgaand dossier "aanpassing organisatie mei 2010", wordt goedgekeurd.

In de eerstvolgende begrotingswijziging van 2010 zullen de nodige kredieten ingeschreven worden en het financieel meerjarenplan aangepast worden.