GR20100429 punt 18: CC De Plomblom - vervanging afgevaardigden beheersorgaan

18. CULTUREEL CENTRUM DE PLOMBLOM - VERVANGING AFGEVAADIGDEN BEHEERSORGAAN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;

 

Gelet op het besluit van 15 september 2006 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;

 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de filosofische en ideologische strekkingen gewaarborgd wordt;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 17 juni 2004 en 19 juni 2008 houdende goedkeuring en aanpassing van het organiek reglement voor het beheersorgaan van het cultuurcentrum De Plomblom;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2007 houdende vaststelling van het aantal afgevaardigden in het beheersorgaan van het cultuurcentrum volgens evenredige vertegenwoordiging met voorafname;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 houdende aanstelling van de afgevaardigden van het beheersorgaan van het cultuurcentrum;

Overwegende dat de heer Roel Verlinden, vertegenwoordiger van de kunstenraad, via e-mail zijn ontslag indiende bij het beheersorgaan van cultuurcentrum De Plomblom;

 

Overwegende dat de heer Herman Van Santen per brief dd. 23 november 2009 zijn ontslag indiende als vertegenwoordiger van de cultuurraad bij het beheersorgaan van cultuurcentrum De Plomblom;

 

Overwegende dat mevr. Françoise Dufoor op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig was zonder vooraf een geldige reden op te geven;

 

Overwegende dat de jeugdraad nog geen vertegenwoordiger aangesteld heeft;

 

Gelet op de brief dd. 18 juni 2009 van mevrouw Katrien Carael, cultuurbeleidscoördinator waarbij zij meedeelt dat mevrouw Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121 te 9400 Ninove, de erfgoedraad zal vertegenwoordigen en mevrouw Paula Van Garsse de kunstenraad zal vertegenwoordigen;

 

Gelet op de e-mail dd. 5 maart 2010 van de heer Jordy De Dobbeleer, voorzitter van de jeugdraad, waarbij hij meedeelt dat de heer Davy De Dobbeleer, Klapstraat 32 te 9402 Meerbeke de jeugdraad zal vertegenwoordigen;

 

Overwegende dat de heer Guy D'Haeseleer, fractievoorzitter van het Vlaams Belang/Vlott en mevrouw Wanda Bellemans, voorzitter van de cultuurraad, niet reageerden op de brief van 26 november 2009 en 3 februari 2010 en er bijgevolg geen afgevaardigden aangesteld worden voor het Vlaams Belang/Vlott en de cultuurraad;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:
Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming : 30
Aantal ja-stemmen : 30
Aantal nee-stemmen : /
Aantal onthoudignen : /


BESLUIT:

1. Mevrouw Hilde Nijs wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de kunstenraad als lid van het beheersorgaan van het cultuurcentrum ter vervanging van de heer Roel Verlinden.

 

2. Mevrouw Paula Van Garsse wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de erfgoedraad als lid van het beheersorgaan van het cultuurcentrum ter vervanging van mevrouw Hilde Nijs.

 

3. De heer Davy De Dobbeleer wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de jeugdraad als lid van het beheersorgaan van het cultuurcentrum.