GR20100429 punt 17: goedkeuring toelage waterproject Punto Chorros

17. GOEDKEURING TOELAGE WATERPROJECT PUNTO CHORROS.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 26.01.2010 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening betreffende fondsenwerving voor het waterproject Punto Chorros (Chili);

 

Overwegende dat de VMW werkt binnen het kader van het Vlaams Partnerschap "Water voor Ontwikkelingssamenwerking" in Chili;

 

Overwegende dat het project als doel heeft om de 750 inwoners van het Chileense kuststadje Punto Chorros te voorzien van voldoende drinkwater en een goede sanitatie;

 

Overwegende dat dit project kadert in een samenwerkingsverband met de Gentse universiteit, PROTOS en het Departement Internationaal Vlaanderen;

 

Overwegende dat Vlaams minister Joke Schauvliege het project heeft goedgekeurd en hiervoor € 49.700,00 uitgetrokken heeft;

 

Overwegende dat om het project volledig te financieren een budget van € 75.000,00 nodig is;

 

Overwegende dat vastgesteld wordt een bijdrage te leveren van € 0,10 per inwoner (inwonersaantal op 1/1/2010);

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn op artikelnr. 849/522-53;

 

Gelet op het humanitair aspect van dit project;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1.Goedkeuring wordt gehecht aan de uitbetaling van een éénmalige toelage ten bedrage van € 0,10 per inwoner (01/1/2010) x 36.663 inwoners voor het waterproject in Punto Chorros (Chili).

2. De toelage van € 3. 666,30 wordt betaald van artikel 849/522-53 van de buitengewone begroting 2010.

3. De toelage zal gestort worden op rekeningnr.091-0114912-93 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel.