GR20100429 punt 14: levering en plaatsing speeltoestellen speeltuin stadspark

14. LEVERING EN PLAATSING VAN SPEELTOESTELLEN VOOR DE SPEELTUIN IN HET STADSPARK - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat sommige speeltoestellen in de speeltuin van het stadspark aan vervanging toe zijn en dat er nood is aan bijkomende speeltoestellen;

 

Gelet op het voorstel van de stedelijke jeugddienst om volgende speeltoestellen aan te kopen:
- Perceel 1: levering en plaatsing van FSC gecertificeerde houten speeltoestellen: een peuterschommel, een zandspeeltoestel, een klimtoestel met geïntegreerd speelhuis, een wip voor meerdere personen, een vogelnestschommel, een dubbele schommel, een groot klim- en klautertoestel, een kabelbaan en een evenwichtsbalkenroute
- Perceel 2: leveren en plaatsen van metalen speeltoestellen: een taludglijbaan en een draaischijf;

 

Overwegende dat perceel 1 wordt geraamd op 72.000 euro, BTW inclusief en perceel 2 op 8.000 euro BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 761/725-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De levering en plaatsing van speeltoestellen voor de speeltuin in het stadspark, geraamd op 80.000 euro, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.